Apie mus

UAB Alvirega – transporto įmonė, atliekanti jūrinių konteinerių pervežimus Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse. Įmonė įkurta 2011 metais, aktyvią veiklą pradėjo 2013 metais. UAB Alvirega nuo pat pradžių pradėjo savo veiklą nuo vilkiko su konteinerine platforma. Kryptingas ir nuoseklus darbas atliekant tik konteinerinius pervežimus, šiuo metu įmonei leido išaugti iki 26 vilkikų su 34 konteinerinėmis platformomis. Įmonė kiekvieną dieną veža jūrinius konteinerius iš pagrindinių Lietuvos konteinerių terminalų: Klaipėdos konteinerių terminalas (KKT) ir Laivų krovos akcinė bendrovė „Klaipėdos Smeltė“. Abu uostai Lietuvoje veikia kiekvieną dieną, visą parą (24/7), tad konteinerių vežimas ir pristatymas klientams yra nenutrūkstamas. Tai pat turime galimybę vežti konteinerius iš Latvijos jūrų uosto terminalo.

UAB „ALVIREGA“ atskyrimas

Pranešimas

Apie parengtas UAB „ALVIREGA“ atskyrimo sąlygas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 71 straipsnio 1 dalimi ir 65 straipsnio 1 dalimi, pranešame, kad yra vykdomas UAB „ALVIREGA“ atskyrimas, įsteigiant naują bendrovę ir šiam bendrovės atskyrimui yra parengtos UAB „ALVIREGA“ atskyrimo sąlygos. Atskyrimo sąlygas bendrovės generalinis direktorius parengė vadovaudamasis bendrovės 2023 m. spalio 30 d. akcininkų, turinčių 100 proc. akcijų, protokolu.

Atskyrimas vykdomas Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 71 straipsnio 1 dalyje numatytu būdu, kai bendrovės, kuri tęsia veiklą, dalis atskiriama ir šiai daliai priskirtų turto, teisių bei pareigų pagrindu sukuriama tos pačios teisinės formos nauja bendrovė.

Po atskyrimo toliau tęsiantis veiklą juridinis asmuo – UAB „ALVIREGA“, tęsiantis veiklą senu pavadinimu – UAB „ALVIREGA“, kurios teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, kodas 302581105, buveinės adresas Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Kalno g. 14B. Dabartinis atskyrime dalyvaujančios UAB „ALVIREGA“ įstatinis kapitalas 39124.96 Eur. Visas įstatinis kapitalas pilnai apmokėtas. Naujas veiklą tęsiančios UAB „ALVIREGA“ įstatinis kapitalas bus suformuotas atskyrimo sąlygose nustatyta tvarka. Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras (Valstybinė įmonė Registrų centras).

Po atskyrimo savo veiklą pradėsiantis naujas juridinis asmuo – UAB „Alv goup“, kurios teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, buveinės adresas Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Kalno g. 14B, juridinio asmens kodas – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bus suteiktas juridinių asmenų registre įregistravus atskiriamą bendrovę, įstatinis kapitalas bus suformuotas atskyrimo sąlygose nustatyta tvarka; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie atskiriamą bendrovę – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras (Valstybinė įmonė Registrų centras). Po atskyrimo pasibaigiančių juridinių asmenų nėra.

Atskyrimas bus vykdomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka UAB „ALVIREGA“ akcininkams priėmus sprendimą dėl atskyrimo, atskyrimo sąlygų patvirtinimo ir kitų susijusių klausimų.

Momentas, nuo kurio dalis UAB „ALVIREGA“ turto, teisių ir pareigų pereina po atskyrimo perduotai bendrovei – UAB „Alv group“ įregistravimo Juridinių asmenų registre diena, pasirašant šią dieną turto, teisių ir pareigų perdavimo – priėmimo aktus (toliau – Perdavimo – priėmimo aktai).

Momentas, nuo kurio dalis UAB „ALVIREGA“ teisių ir pareigų pagal sandorius pereina po atskyrimo sukuriamai bendrovei ir tokie sandoriai įtraukiami į atskiriamos bendrovės buhalterinę apskaitą – atskiriamos UAB „Alv group“ įregistravimo Juridinių asmenų registre ir Perdavimo – priėmimo aktų pasirašymo diena.

Su atskyrimo sąlygomis ir kitais Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 2 dalyje numatytais dokumentais galima susipažinti UAB „ALVIREGA“ buveinėje, adresu Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Kalno g. 14B, iš anksto susitarus darbo dienomis, nuo 9 iki 13 valandos arba UAB „ALVIREGA“ interneto svetainėje . https://alvirega.lt/apie-mus/ visą laikotarpį, prasidedantį pirmą viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų sudarymo dieną ir pasibaigiant reorganizavimo pabaigos dieną. Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Bendrovės vadovą Virginijų Vitkauską, el. paštas: virgis@alvirega.lt,

Apie paruoštas atskyrimo sąlygas bus paskelbta VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje “Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

UAB „ALVIREGA“ Atskyrimo sąlygų paskelbimo data 2023 m. lapkričio mėn. 08 d.

Pridedama:

UAB „ALVVIREGA“ atskyrimo sąlygos.

1 priedas – 2023 m. spalio 30 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas
2 priedas – Atskyrime dalyvaujančios bendrovės įstatų nauja redakcija
3 priedas – Atskiriamos bendrovės įstatų projektas
4 priedas – Atskyrimo balansas
5 priedas – Atskyrime dalyvaujančiai bendrovei liekantis turtas
6 priedas – Atskiriamai bendrovei perduodamas turtas
7 priedas – Atskyrime dalyvaujančiai bendrovei liekančios sutartys
8 priedas – Atskiriamai bendrovei perduodamos sutartys
9 priedas – Atskyrimo sąlygos

2020 m. finansinė ataskaita ir pranešimas
2021 m. finansinė ataskaita ir pranešimas
2022 m. finansinė ataskaita ir pranešimas
2023 m. rugsėjo 30 d. pelno(nuostolių) ataskaita
2023 m. rugsėjo 30 d. balansas